Regulamin sprzedaży

1. Definicje

Na potrzeby niniejszego regulaminu, przyjmuje się następujące znaczenie poniższych pojęć:

 1. Serwis – strona internetowa funkcjonująca pod adresem internetowym http://kontrakt.eu,
 2. Konsument – osoba fizyczna dokonująca zakupu Materiału w zakresie niezwiązanym bezpośrednio ze swoją działalnością gospodarczą lub zawodową (zgodnie z treścią art. 221 Kodeksu cywilnego),
 3. Materiał – treść cyfrowa, którą Użytkownik może nabyć od Sprzedawcy za pośrednictwem Serwisu – m.in. wzór dokumentu. Materiał przybiera postać pliku elektronicznego, którego format zależny jest od zawartości Materiału,
 4. Usługa- Usługa lub Usługi świadczone przez Operatora przez którą należy rozumieć przeprowadzanie szkoleń w systemie samokształcenia kierowanego.
 5. Regulamin – niniejszy regulamin,
 6. Sprzedawca – Marek Lejza, prowadzący działalność gospodarczą pod firmą „Ośrodek Ochrony Pracy Kontrakt”, ul. Trzebnicka 72/1A, 50-231 Wrocław, NIP: 8951010404,
 7. Użytkownik – osoba posiadającą pełną zdolność do czynności prawnych. Użytkownikiem może być ponadto osoba prawna oraz jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której ustawa przyznaje osobowość prawną, a która korzysta z Usług lub Materiału świadczonych przez Sprzedawcę.

2. Zakup Materiału lub Usługi

 1. Zakupu Materiału lub Usługi może dokonać wyłącznie Użytkownik, który posiada miejsce zamieszkania lub miejsce siedziby na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.
 2. Użytkownik może dokonać zakupu Materiału lub Usługi poprzez jego wybór z poziomu odpowiedniej podstrony Serwisu. Użytkownik może mieć do wyboru kilka wariantów Materiału lub usługi w różnych cenach. Podane ceny na stronie sklepu są cenami netto (nie zawierają podatek VAT). Produkty dodane do koszyka na podstronie zamówienia są cenami brutto (zawierają podatek VAT).
 3. Po dokonaniu wyboru, Użytkownik powinien kliknąć w przycisk „Zamawiam”, w wyniku czego zostanie przekierowany na stronę zamówienia.
 4. Na stronie zamówienia, Użytkownik powinien wypełnić formularz zamówienia, a następnie dokonać zamówienia poprzez kliknięcie w przycisk „Kupuję i płacę”.
 5. Płatność realizowana jest za pośrednictwem serwisu Przelewy24.pl, którego właścicielem i operatorem jest PayPro Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu, przy ul. Kancelarska 15, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000347935, numer NIP 779-236-98-87, REGON 301345068, kapitał zakładowy 4 500 000,00 PLN (wpłacony w całości).
 6. Dostępne metody płatności to szybki przelew elektroniczny.
 7. Z chwilą skutecznego dokonania płatności, między Użytkownikiem a Sprzedawcą zawarta zostaje umowa o dostarczenie treści cyfrowej w postaci wybranego przez Użytkownika Materiału, a Użytkownikowi wyświetlona zostaje strona z potwierdzeniem zakupu.
 8. Zakupiony przez Użytkownika Materiał dostępny jest do ściągnięcia bezpośrednio ze strony z potwierdzeniem zakupu, o której mowa w ust. 7 powyżej oraz do Użytkownika wysyłana jest automatycznie wiadomość e-mail, w której znajduje się link pozwalający na ściągnięcie zakupionego Materiału.
 9. Zakupiona przez Użytkownika Usługa dostępna jest po zalogowaniu się poprzez dane uzyskane po potwierdzonym zakupie.

3. Korzystanie z Materiału lub Usługi

 1. Materiał stanowi treść cyfrową w rozumieniu ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta.
 2. Do prawidłowego korzystania z Materiału wystarczające jest posiadanie przez Użytkownika standardowego systemu operacyjnego, programu Adobe Acrobat Reader oraz pakietu oprogramowania biurowego Microsoft Office lub jego odpowiedników (Libre Office, Open Office).
 3. Do prawidłowego korzystania z Usług oferowanych przez Serwis wystarczające jest posiadanie przez Użytkownika standardowego systemu operacyjnego oraz aktualną wersję przeglądarki oraz dobre połączenie z internetem o przepustowości co najmniej 1Mb/s.
 4. W przypadku, gdy Użytkownik nie jest w stanie uruchomić pliku obejmującego zakupiony Materiał lub Usługi, proszony jest o kontakt ze Sprzedawcą pod adresem info@kontrakt.eu
 5. Jeśli charakter Materiału tego wymaga (np. wzór dokumentu prawnego) Użytkownik ma możliwość jego edycji i dostosowania do własnych potrzeb.
 6. W ramach umowy zawartej zgodnie z postanowieniami § 2 Regulaminu, Sprzedawca dostarcza Użytkownikowi jedynie treść cyfrową w postaci zakupionego przez Użytkownika Materiału. Sprzedawca nie świadczy na rzecz Użytkownika jakiejkolwiek pomocy przy z korzystaniu z Materiału, a w szczególności nie udziela Użytkownikowi jakiejkolwiek pomocy prawnej w tym zakresie. Użytkownik może zapewnić sobie pomoc Sprzedawcy w tym zakresie w ramach odrębnego porozumienia ze Sprzedawcą i na warunkach ustalonych indywidualnie ze Sprzedawcą.

4. Odstąpienie od umowy

 1. Użytkownik będący Konsumentem ma prawo odstąpić od zawartej ze Sprzedawcą umowy w terminie 14 dni od dnia zawarcia umowy. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, Użytkownik musi poinformować Sprzedawcę o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą lub pocztą elektroniczną). Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby Użytkownik wysłał informację dotyczącą wykonania przysługującego mu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.
 2. Jeśli w toku zakupu Materiału Użytkownik wyraził zgodę na wykonanie umowy i dostarczenie mu treści cyfrowej w postaci wybranego Materiału przed upływem terminu do odstąpienia od umowy, Użytkownik traci prawo do odstąpienia od umowy zawartej ze Sprzedawcą.

5. Reklamacje

 1. Sprzedawca ma obowiązek dostarczyć Materiał lub Usługę wolną od wad.
 2. Użytkownik może składać reklamacje dotyczące zakupionego Materiału lub samego procesu zakupowego opisanego w § 2 Regulaminu.
 3. Reklamacja powinna zostać wysłana na adres poczty elektronicznej Sprzedawcy, tj. info@kontrakt.eu
 4. Reklamacja powinna zawierać dane umożliwiające identyfikację Użytkownika, przedmiot reklamacji oraz żądania związane z reklamacją. W przypadku otrzymania niekompletnej reklamacji, Sprzedawca wezwie Użytkownika do jej uzupełnienia pod rygorem pozostawienia reklamacji bez rozpoznania.
 5. Sprzedawca ustosunkuje się do kompletnej reklamacji w ciągu 14 dni od dnia doręczenia tej reklamacji Administratorowi.

6. Dane osobowe i pliki cookies

 1. Zasady przetwarzania danych osobowych i wykorzystywania plików cookies zostały opisane w polityce prywatności dostępnej pod adresem http://kontrakt.eu/ polityka-prywatnosci

7. Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń

 1. Sprzedawca wyraża zgodę na poddanie ewentualnych sporów wynikłych w związku z umową o dostarczenie treści cyfrowej w postaci wybranego przez Użytkownika Materiału na drodze postępowania mediacyjnego. Szczegóły zostaną określone przez strony konfliktu.
 2. Użytkownik będący Konsumentem ma możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Między innymi, Użytkownik będący Konsumentem, ma możliwość:
  1. zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej umowy,
  2. zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Użytkownikiem a Sprzedawcą
  3. skorzystania z pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika praw konsumenta lub organizacji społecznej, do której statutowych zadań należy ochrona konsumentów.
 3. Bardziej szczegółowych informacji na temat pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, Użytkownik może szukać na stronie internetowej http://www.uokik.gov.pl.
 4. Konsument może również skorzystać z platformy ODR, która dostępna jest pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr. Platforma służy rozstrzyganiu sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami dążącymi do pozasądowego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zobowiązań umownych wynikających z internetowej umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług.

8. Zmiany Regulaminu

 1. Sprzedawca zastrzega sobie możliwość dokonania zmian w Regulaminie, które wchodzą w życie z dniem ich publikacji w Serwisie. Do umów zawartych przed zmianą Regulaminu stosuje się wersję Regulaminu obowiązującą w dacie zawarcia przez Użytkownika Umowy ze Sprzedawcą.